چهارشنبه , ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
خانه - معاونت ها - معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی

  • بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسایل مختلف شهرداری جهت مقامات مافوق

  • نظارت در تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب

  • بررسی امکانات رفاهی ، ورزشی ، بیمه و بازنشستگی کارکنان

  • نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات

  • تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری

  • بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها

  • انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها

  • نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و داراییهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها

  • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح بودجه ، تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط

  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

abcabcabc